دی 09 1399توقیف-سهم-الارث-بابت-مهریه-و-هر-طلبی

توقیف سهم الارث بابت مهریه و هر طلبی

در دی 09, 1399توسط مدیر اصلیتعداد بازدید 1983

به موجب ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکوم به عین معین باشد آن مال أخذ و به محکومٌ له تسلیم می شود و در صورتی که رد عین ممکن نباشد یا محکوم به عین معین نباشد، اموال محکوم علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب مورد محکوم به یا مثل یا قیمت آن استیفاء می شود.

از طرفی دیگر مطابق ماده ۲ از همان قانون، مرجع اجرا کننده رای، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجرائیه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکوم له از طرق پیش بینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکوم علیه و توقیف آن به میزان محکوم به اقدام کند.
 

 

توقیف اموال متوفی

 درخصوص توقیف سهم الارث نیز در ازای بدهی، وراث او نمی توانند با توجه به این ماده استناد کرده و از پرداخت بدهی پدرشان خودداری نمایند. چرا که از ماترک متوفی ابتدا باید دیون وی پرداخت و سپس اموال بین ورثه تقسیم گردد. با این توضیح که پس از فوت فرد دیون و بدهی های او باید از ماترکی که در زمان فوتش و به سبب موت از مالکیتش خارج شده است و به اشخاص ذینفع تعلق می گیرد، پرداخت شود. دیون و بدهی چه حال باشد، یعنی دینی که پرداخت آن مدت ندارد و باید فورا پرداخت شود و چه موجل و مدت دار باشد در هر دو صورت این دیون به ترکه تعلق می گیرد که باید فورا و در اسرع وقت پرداخت گردد.

تقدم در تقسیم اموال

حقوقی که بر عهده وراث میت است و قبل از تقسیم اموال باید ادا شود:

هزینه کفن و دفن و دیگر هزینه های ضروری که برای برداشت این هزینه ها از ترکه نیازی به اجازه تمام ورثه و اشخاص ذینفع نمی باشد. دیون و واجبات مالی متوفی تا ثلث اموال بدون نیاز به اجازه وراث و بیش از ثلث اموال متوفی با اجازه وراث باید ادا شود. ورثه تا زمانی که بدهکاری متوفی را پرداخت نکرده مالک و صاحب ماترک نخواهند بود. در صورتی که متوفی بیش از ثلث اموال خود را وصیت کرده باشد، ورثه هیچ الزامی به عمل کردن به آن را ندارد.

بنا به استناد به قانون ورثه الزامی به پرداخت مبلغی مازاد بر ترکه به بستانکار ندارند و در صورتی که ترکه برای ادای دیون کافی باشد وراث باید بین طلبکاران به عدالت تقسیم بندی نموده و طلب آنان را پرداخت نمایند، در صورت وجود تعدد وراث در صورتی که هر کدام از وراث ترکه را رد نمایند باید کتبا و یا شفاها در مدت حداکثر یک ماه از زمان تاریخ، به دادگاه اطلاع رسانی نمایند.

توقیف سهم الارث در مهریه

در بسیاری از پرونده‌هایی نظیر مطالبه مهریه ، خود زوج اموال خاصی در اختیار ندارد، اما به واسطه فوت پدر یا مادر صاحب سهم الارث می‌گردد. در این شرایط فرد طلبکار و یا زوجه می‌تواند با اقدام در جهت مطالبه حق خود، سهم الارث فرد مدیون را توقیف نماید. در این شرایط و پس از توقیف سهم الارث، فرد خواهان می‌تواند دادخواست تقسیم ترکه دهد و یا به عنوان شخص ثالث ذینفع وارد دعوی تقسیم ترکه گردد تا در مرحله اجرا، بتواند طلب خود را تادیه نماید.

توقیف اموال متوفی

 درخصوص توقیف سهم الارث نیز در ازای بدهی، وراث او نمی توانند با توجه به این ماده استناد کرده و از پرداخت بدهی پدرشان خودداری نمایند. چرا که از ماترک متوفی ابتدا باید دیون وی پرداخت و سپس اموال بین ورثه تقسیم گردد. با این توضیح که پس از فوت فرد دیون و بدهی های او باید از ماترکی که در زمان فوتش و به سبب موت از مالکیتش خارج شده است و به اشخاص ذینفع تعلق می گیرد، پرداخت شود. دیون و بدهی چه حال باشد، یعنی دینی که پرداخت آن مدت ندارد و باید فورا پرداخت شود و چه موجل و مدت دار باشد در هر دو صورت این دیون به ترکه تعلق می گیرد که باید فورا و در اسرع وقت پرداخت گردد.

تقدم در تقسیم اموال

حقوقی که بر عهده وراث میت است و قبل از تقسیم اموال باید ادا شود:

هزینه کفن و دفن و دیگر هزینه های ضروری که برای برداشت این هزینه ها از ترکه نیازی به اجازه تمام ورثه و اشخاص ذینفع نمی باشد. دیون و واجبات مالی متوفی تا ثلث اموال بدون نیاز به اجازه وراث و بیش از ثلث اموال متوفی با اجازه وراث باید ادا شود. ورثه تا زمانی که بدهکاری متوفی را پرداخت نکرده مالک و صاحب ماترک نخواهند بود. در صورتی که متوفی بیش از ثلث اموال خود را وصیت کرده باشد، ورثه هیچ الزامی به عمل کردن به آن را ندارد.

بنا به استناد به قانون ورثه الزامی به پرداخت مبلغی مازاد بر ترکه به بستانکار ندارند و در صورتی که ترکه برای ادای دیون کافی باشد وراث باید بین طلبکاران به عدالت تقسیم بندی نموده و طلب آنان را پرداخت نمایند، در صورت وجود تعدد وراث در صورتی که هر کدام از وراث ترکه را رد نمایند باید کتبا و یا شفاها در مدت حداکثر یک ماه از زمان تاریخ، به دادگاه اطلاع رسانی نمایند.

توقیف سهم الارث در مهریه

در بسیاری از پرونده‌هایی نظیر مطالبه مهریه ، خود زوج اموال خاصی در اختیار ندارد، اما به واسطه فوت پدر یا مادر صاحب سهم الارث می‌گردد. در این شرایط فرد طلبکار و یا زوجه می‌تواند با اقدام در جهت مطالبه حق خود، سهم الارث فرد مدیون را توقیف نماید. در این شرایط و پس از توقیف سهم الارث، فرد خواهان می‌تواند دادخواست تقسیم ترکه دهد و یا به عنوان شخص ثالث ذینفع وارد دعوی تقسیم ترکه گردد تا در مرحله اجرا، بتواند طلب خود را تادیه نماید.

 

نظرات
    نظر خود را بنویسید